Skip to main content

Nintendo CEO Satoru Iwata has passed away at age 55

Nintendo CEO Satoru Iwata has passed away at age 55

Leave a Reply